0%

Gotop

前言

最近折腾盒子还是比较多的,想要一个还算能看的图形面板看看实时上传下载

也不想装各类监控软件(反正也不需要看历史数据)

此文章只是做一个备份,方便我装盒子的时候复制粘贴

Github:https://github.com/cjbassi/gotop

安装

1
2
3
4
git clone --depth 1 https://github.com/cjbassi/gotop /tmp/gotop
/tmp/gotop/scripts/download.sh
cp gotop /usr/local/bin
chmod +x /usr/local/bin/gotop

效果图

可能出现的问题

项目显示不全:

​ 请尝试调大shell窗口分辨率